Samenvatting beleidsplan de Fontein Sneek

NAAM
De gemeente draagt de naam: Vrije Baptistengemeente De Fontein en is gevestigd te Sneek.

KVK NUMMER en RSIN
Kamer van Koophandel nr:                      57984549
RSIN:                                                            852822145
Email:                                                           raad {a} defonteinsneek.nl

CONTACT
Bezoekadres:                                             Harste 2, 8602 JX  Sneek
Postadres:                                                  Ooievaarslaan 50, 8601 XN  Sneek

DOELSTELLING
De gemeente stelt zich ten doel:

  • De Here God te aanbidden, loven en te prijzen;
  • De opbouw van de leden en gasten van de gemeente in het geloof in de Here God en zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest;
  • Samen een gemeenschap te vormen, die de Here Jezus Christus wil dienen, gehoorzamen en verwachten;
  • Het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus.

 

BELEIDSPLAN

De Vrije BaptistenGemeente De Fontein in Sneek houdt zich bezig met de prediking van het Woord van God. Zij doet dat door het houden van zondagse samenkomsten, het organiseren van bidstonden en huiskringen. Daarnaast worden er cursussen aangeboden. Bij al deze activiteiten is Gods Woord, de Bijbel, het uitgangspunt. Doel is om te groeien in geloof, in liefde en zorg naar elkaar. Daarnaast worden er tijdens de zondagse samenkomsten, maar ook op andere momenten, activiteiten voor kinderen en jeugd georganiseerd. Doel is ook hier om een stuk geestelijke vorming aan de jongsten binnen de gemeente aan te bieden. Verder wordt er pastorale zorg aangeboden aan mensen die in (geestelijke) nood verkeren.

De leden worden gevraagd de gemeente financieel te ondersteunen zodat deze haar activiteiten kan organiseren. De leden, maar ook enkele gasten, betalen de gemeente een vrijwillige bijdrage. Dat is meestal een maandelijkse bijdrage, maar halfjaarlijkse of jaarlijkse bijdragen komen ook voor. De maandelijkse bijdragen worden deels door middel van een automatische incasso ingezameld en deels door eigen overboekingen van leden en gasten. Daarnaast wordt er in de zondagse samenkomsten gecollecteerd. De opbrengst van die collecte kan zijn voor algemene middelen van de kerk, voor een diaconaal doel, voor de zending of voor de organisatie waartoe de spreker van de betreffende zondag behoort. Enkele leden en gasten maken van de mogelijkheid gebruik om hun bijdrage voor de collecte via de bank over te maken.

De gemeente gebruikt de ontvangen gelden om de hier bovengenoemde activiteiten te financieren. Dat betekent dat de gelden worden besteed aan o.a. huur, preek- en reiskostenvergoedingen voor sprekers en cursusleiders, lesmaterialen, versnaperingen, bloemen (voor jarigen, jubilarissen, rouwenden, etc.), muziekrechten, audio en video.

Daarnaast wordt een substantieel deel van de ontvangen gelden uitgegeven aan diverse zendingsdoelen. Ten minste tien procent van de ontvangsten wordt afgedragen aan de binnen de gemeente functionerende taakgroep zending. Deze taakgroep kiest zendingsdoelen en legt die ter beoordeling aan de Raad van Oudsten voor.

Het vermogen van de gemeente is onder beheer bij de penningmeester. Die doet elk kwartaal financieel verslag aan de Raad van Oudsten. Daarnaast legt de penningmeester éénmaal per jaar verantwoording af aan de ledenvergadering. Een batig saldo wordt toegevoegd aan de financiële reserve; een negatief saldo wordt daaraan onttrokken. De meeste financiële mutaties lopen via een betaalrekening die gehouden wordt bij de Rabobank. Daarnaast heeft de gemeente twee spaarrekeningen bij diezelfde bank. De contante middelen die via de wekelijkse collecte binnen komen, worden periodiek op de betaalrekening gestort.

De taakgroep zending heeft een eigen bankrekening en beheert die zelf. Deze taakgroep heeft een eigen penningmeester.

BESTUUR

Het bestuur (de raad) bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester en enkele leden.

Alle activiteiten in de gemeente zijn ingedeeld in taakgroepen met een taakgroepleider als hoofd.

Taakgroepleiders rapporteren aan de raad. Elk raadslid is verantwoordelijk voor één of meerdere taakgroepen in de gemeente.

Beloningenbeleid

De gemeenteleden en bestuursleden ontvangen geen salaris of beloning.

Sprekers ontvangen een vergoeding voor spreekbeurten en studie avonden.

Eventueel gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de taakgroepleider en de penningmeester worden gedeclareerd.

VERSLAG ACTIVITEITEN

Het bestuur van de gemeente vergadert twee wekelijks.

Behalve aan organisatorische zaken wordt aandacht besteed aan zorg voor de leden van de gemeente en aan gasten die door de gemeente worden ontvangen.

De verschillende taakgroepen voeren activiteiten uit gericht op de doelstelling en het actuele beleidsplan.

FINANCIEEL VERSLAG:

Klik hier om het financieel verslag van 2020 te openen.

Klik hier om het financiele versalg van 2019 te openen