Opgeven kan via: onderwijsdefontein@outlook.com

De studie Torah of wet gaat niet door in verband met het Corona Virus!

HET MYSTERIE VAN DE SCHEPPING – VBG de Fontein

Al eeuwenlang tracht de mens het mysterie van de Schepping te ontdekken. Toch zou
het ware scheppingsverhaal nooit verteld zijn als God het niet aan Mozes geopenbaard had.
In deze studie willen we een Bijbelse uitleg geven van de Schepping, die de wetenschap niet tegenspreekt.
Dit is niet bedoeld als bewijs ( hoewel het verhaal van de Schepping, zoals geopenbaard in de bijbel, wetenschappelijk waar is) maar om aan te tonen dat God groter is dan de wetenschap.
Gods woord is altijd waar, maar de wetenschap moet steeds weer bijgesteld worden.
Hoe onuitputtelijk is Gods openbaring, dat Hij in de scheppingsgeschiedenis ook de principes van Zijn Werk in de nieuwe én de oude Schepping heeft ingesloten.
Daarom bevat deze studie, naast een avond over de fysieke schepping, ook een avond waarop we behandelen hoe de scheppingsdagen tevens verwijzen naar de verschillende heilsfeiten in Christus.
Op de derde avond zien we hoe de scheppingsdagen ook de verschillende stadia in de ervaring van het christenleven aangeven.
Op de laatste avond zullen we zien hoe de scheppingsdagen gekoppeld kunnen worden aan de opeenvolgende bedelingen ( perioden) in de geschiedenis vanaf den beginne tot in eeuwigheid.

Mijn verlangen en gebed is dat deze avonden mogen leiden tot verwondering en ontzag over de diepte van rijkdom, wijsheid en kennis van God. ( Rom. 11 : 33 )

Deze studie wordt verzorgt door Douwe Valkema. Al een aantal jaren geeft hij binnen VBG de Fontein interessante studies.

Praktische informatie

De studie worden gegeven in:
Wijkcentrum de Spil
Molenkrite 169
8608 WD  Sneek
Data: 15 oktober / 29 oktober / 12 november en 26 november 2019
We starten om 19.45 uur. Er is altijd een korte pauze. De kosten voor deze studie zijn € 10,00 exclusief consumptie.

FILEMON

In het Oude Testament kunnen we de wil van God voor ons leven leren uit een scala van verschillende Bijbelboeken. We maken daar kennis met psalmen, dichterlijke boeken, profetie, historie enz.

Maar in het NT vinden we naast de evangeliën en het boek Handelingen, ook een rijke schakering aan brieven, een nieuwe vorm van openbaring. Wanneer de Heer ‘de brieven’ gebruikt, heb ik het idee, dat de Heer ons heel persoonlijk en direct aanspreekt. Daar zijn verschillende soorten brieven: sommigen zijn gericht aan een gemeente en anderen aan een of meerdere individuele personen.

De brief aan Filemon is één van de twee werkelijk persoonlijke brieven in het NT.  De andere is de derde brief aan Johannes, gezonden aan Gaius. Beide brieven zijn geschreven door één auteur en beide zijn gericht aan één persoon. Het lijkt wel of Timotheüs mede-auteur is, maar wie de brief nauwkeurig leest, komt tot de conclusie, dat het een privé-brief is, geschreven door Paulus en gericht aan Filemon. De brief aan de Colossenzen en aan Filemon zijn, naar alle waarschijnlijkheid, op dezelfde tijd, vanaf dezelfde plaats, door dezelfde persoon geschreven en door dezelfde persoon of personen bezorgd (Col 4:7-9).

Het boek ‘Filemon’ is in menig opzicht uniek. Het is de kortste brief van Paulus en de enige van de gevangenisbrieven die bedoeld is voor één persoon. Het is beslist geen leerstellige brief, zoals b.v. de brieven aan de Colossenzen, Filippenzen en Efeziërs, maar deze korte brief behandelt wel een belangrijk onderwerp, nl. ‘vergeving’, een onderwerp dat de Here Jezus ook indringend behandelt.

Tijdens de drie studiebijeenkomsten zullen we een poging wagen dit kleine briefje te benaderen eerst vanuit het standpunt van Paulus, daarna vanuit het standpunt van Filemon en ten slotte vanuit het standpunt van Onesimus. Onderwerpen die zeker aan de orde  komen zijn: vergeving, slavernij en huisgemeenten.

DATA: 21 jan., 4 en 18 febr. 2020.
TIJD: 19.30 – 22.00u
PLAATS: Wijkgebouw ‘de Spil’, Molenkrite te Sneek.
Kees van der Bijl
(kvdbijl@gmail.com)

TORAH OF WET / start 3 maart 2020 – VBG de Fontein

Tijdens de cursusavonden gaan we een reis maken door de eerste vijfboeken van de Bijbel, de Torah. Vanuit ons ‘kerkelijk’ denken hebben we vaak moeite om die Torah een plaats te geven in ons leven en deken.

Zien we de verbonden en de verbanden met en in het Nieuwe Testament. De Here Jezus en Paulus verwijzen continu naar de Torah. Zonder dit fundament missen we vaak de ondergrond van de uitleg die zij geven in de evangelieën en de brieven.

De cursus wordt verzorgd door Jaap Bönker.

Jaap Bönker studeerde Theologie en is gefascineerd door de wereld van het Oude Testament. Na enkele jaren in de psychosociale hulpverlening te hebben gewerkt, werd hij in 2000 directeur van de Arabische Wereld Zending. Hij bezocht meer dan 45 landen, maar voelt zich het meest aangetrokken tot het Midden-Oosten.

Tijdens zijn reizen ontstond een bijzondere hobby: het verzamelen van voorwerpen die in de Bijbel genoemd worden. Aan de hand van deze voorwerpen neemt Jaap mensen graag mee op een reis door de wereld van de Bijbel. Als een ware verhalenverteller brengt hij hen terug in de tijd van Abraham en vertelt hij over het leven, de gebruik en gewoonten van toen. En over de wijsheid die hierin opgesloten ligt voor het leven nu. Hier schreef hij ook enkele boeken over, waaronder De God van Abraham, Isaak én Ishmaël.

In 2015 nam hij samen met zijn vrienden Ruben Hadders en Simon van Groningen het initiatief voor de oprichting van de Bijbelse Cultuur Stichting, waar ook zijn unieke verzameling van meer dan 500 Bijbelse voorwerpen in is onder gebracht.

Wekelijks spreekt hij voor kerken en verenigingen door heel Nederland. Daarnaast geeft hij les aan diverse bijbelscholen – waaronder zijn eigen bijbelschool Beit Lamedi (‘huis van lering’) in Andijk – en adviseert hij kerken hoe invulling te geven aan het aspect onderwijs binnen de gemeente.

Praktische informatie

De studie worden gegeven in:
Wijkcentrum de Spil
Molenkrite 169
8608 WD  Sneek

Data: 3 maart / 17 maart / 31 maart / 14 april en 28 april 2020
We starten om 19.45 uur. Er is altijd een korte pauze.
De kosten voor deze studie zijn € 12,50 exclusief consumptie.